Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva 7.12.2020.godine

Dozvoljava se kantonalnim štabovima  ministarstva zdravstva uvodenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje  Kriznog štaba  Federalnog ministarstva zdravstva. Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe. Nakon isteka roka iz Poglavlja Xll. todka 2. ove Naredbe, zadužuje se Krizni štab […]

Nastavi čitati

Zabrana kretanja u FBiH od 23-05 sati

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je na 21.izvanrednoj sjednici održanoj 09.11.2020. godine, u uvjetima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije na podrudju Federacije BiH donio Naredbu broj 01-.33-6301120 kojom se zabranjuje kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne iHercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana. izuzimaju se svi zaposlenici  koji […]

Nastavi čitati

Nova Naredba od 05.11.2020.godine

Novom naredbom “nalaže se poslovnim subjektima da reorganiziraju rad svojih uposlenika, na mjestima gdje nije moguće ispoštovati distancu od 2m među uposlenima, tako što će reorganizirati radno vrijeme, organizirati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko […]

Nastavi čitati

NOVA NAREDBA KRZNOG ŠTABA FMZ OD 25.10.2020.G.

Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva održao je hitnu sjednicu na kojoj sagledana epidemiološka situacija COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu i Preporuke koje se primjenjuju od 26.10. te ih dostavio kriznim štabovima/stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.  Novom naredbom naloženo je kliničkim centrima u Federaciji BiH, kao općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama […]

Nastavi čitati

PREPORUKE ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu. Takoder, preporučuje se osobama starije životne dobi da maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita. Preporuuje se najprije kontaktirati […]

Nastavi čitati

OSNOVAN IZOLATORIJ ZA GRAD MOSTAR

Na osnovu Odluke o izolatorijumu i liječenju osoba oboljelih od COVID-19  u objektu Rodoč  bb, Mostar broj:06-02-33-301/20 od 17.09.2020.godine ,a na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo  i uz saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva,  misnistar zdravstva ,rada i socijalne zaštite HNK zadužuje Dom zdravlja  Stari grad Mostar i Dom zdravlja Mostar da osiguraju hladne timove u primarnoj […]

Nastavi čitati

Američko veleposlanstvo uručilo donaciju domovima zdravlja u Mostaru

Predstavnici CIMIC tim američkog veleposlanstva u BiH u Čapljini su uručili donaciju zaštitnu opremu za borbu protiv COVID-19 domovima zdravlja u Mostaru, Nevesinju, Crvenom križu Mostar te Oružanim snagama (OS) BiH. Direktor Doma zdravlja Mostar Mario Kordić istaknuo je kako će donirana oprema pomoći zdravstvenim djelatnicima u sljedećoj fazi borbe protiv epidemije. -Radi se o […]

Nastavi čitati

UPUSTVO SVIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA n/r direktora/ravnatelja

Predmet: Upustvo  za postupanje u vezi upućivanja pacijenata na specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostičke preglede, dostavlja se Kantonalni štab civilne zaštite donio je Naredbu broj: 17-06-40-16-67120 od 30.04.2020.godine kojom se dozvoljava postepeno uvođenje pružanja redovnih specijalističko-konsultativnihi dijagnostičkih pregleda u svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva prema redoslijedu prioriteta počevši od 04.05.2020. godine, u […]

Nastavi čitati

Edin dr. Kapetanović imenovan za direktora Doma zdravlja Stari grad Mostar

Na osnovu člana  66. stav 2. i 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH („Službene novine FBiH“ br: 46/10 i 75/13), člana 28. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Stari grad Mostar broj: 01-1-102/2015-03 od 12.01.2015. godine a uz prethodnu  saglasnost Ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite/skrbi HNK/Ž br: 06-02-39-417/20 od 27.04.2020. godine Upravni odbor/vijeće na XXVII […]

Nastavi čitati