PORODIČNA AMBULANTA BLAGAJ

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Tim 1.porodične medicine:

Dr Jermina Kapetanović spec.porodične medicine;

med.tehničar Asim Fazlagić i med.sestra Leho Džemila

Radno vrijeme Tima 1. je od 07-15 sati svkog radnog dana

Adresa; Blagaj bb,

Email: ambulanta.blagaj6@dzsgmostar.ba

Kontakt telefon: 036/281-316 Mob: 0603012086