O nama

slika1Javna ustanova Dom zdravlja Stari Grad Mosta je zdravstvena ustanova u vlasništvu Hercegovačko-neretvanskog kantona (Odluka a o osnivanju br.02-01-XXXIV-155/14 od 13.06.2014.godine) za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite za cirka 50.000 stanovnika Grada Mostara.
Djelatnosti Doma zdravlja u skladu s odredbama člana 33. 39. i 84.Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.novine FBiH“ 46/10 i 75/13) i Naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl.novine FBiH“ 82/14) obuhvata:
• djelatnost porodične medicine;
• djelatnost zdravstvene zaštite djece;
• djelatnost polivalentnih patronažnih sestara u zajednici;
• higijensko-epidemiološku zaštitu;
• hitnu medicinsku pomoć;
• zaštitu reproduktivnog zdravlja žena;
• zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja;
• fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju u zajednici;
• specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika kao dio medicine rada,ako je ugovorena sa poslodavcem;
• zubozdravstvenu zaštitu;
• laboratorijsku i radiološku dijagnostiku primarnog nivoa;
• apotekarsku djelatnost.
Zdravstvena zaštita na primarnom nivou,pored navedenog,obuhvata:
• praćenje zdravstvenog stanja stanovnika i provođenje mjera za zaštitu i unapređenje zdravlja stanovnika;
• prevenciju,liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda;
• otkrivanje i suzbijanje faktora rizika masovnih nezaraznih bolesti;
• specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu mladih,naročito u osnovnim i srednjim školama,te visokim školama na svom području;
• imunizacija protiv zaraznih bolesti;
• liječenje i rehabilitaciju u kući;
• palijativnu njegu.
Djelatnost specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite pruža se kroz specijalističke ambulante Doma zdravlja.