Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva 7.12.2020.godine

Uncategorized
  1. Dozvoljava se kantonalnim štabovima  ministarstva zdravstva uvodenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje  Kriznog štaba  Federalnog ministarstva zdravstva.
  2. Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe.
  3. Nakon isteka roka iz Poglavlja Xll. todka 2. ove Naredbe, zadužuje se Krizni štab  Federalnog ministarsfua zdravstva da sagleda kompletnu epidemiolo5ku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, radi razmatranja mogućnosti i potebe izmjene mjera uturđenih ovom Naredbom, te nakon toga odluči novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.
  4. Ovom Naredbom stavlja se van snage Naredba bro1 01-33- 6315120 od 23.11.2020.godine.
  5. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja , a primjenjuje se od 07.12.2020. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *